دانشجویان محترم
نام کاربری برابر با شماره دانشجویی
و رمز عبور در حالت پیش فرض کد ملی شما می باشد.